Search...

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

[GR],[EN],[FR],[BG] STOP EVROS WALL

Το blog που επισκέπτεστε αποτελεί μία μορφή αντίστασης στο “φράχτη” που, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε στις 19 Ιανουαρίου 2012, θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται τον Απρίλιο του 2012 στο χερσαίο τμήμα των Ελληνοτουρκικών συνόρων, στην περιοχή Βύσσας του νομού Έβρου. Με το συγκεκριμένο “έργο”, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υποστηρίζει ότι θα αποτραπεί η διέλευση μη νόμιμων μεταναστών. Ωστόσο, μία τέτοια κατασκευή έχει απορριφθεί από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας ως ένα απάνθρωπο, βάρβαρο και κυρίως αναποτελεσματικό έργο “βιτρίνας”, αφού το μόνο που θα εξασφαλίσει είναι  τη μετατόπιση του προβλήματος της διέλευσης των ανθρώπων αυτών, από άλλα, πολύ πιο επικίνδυνα “περάσματα”.

Ουδείς νοήμων άνθρωπος με σεβασμό σε στοιχειώδεις αξίες, δεν μπορεί να ανεχτεί ένα σύγχρονο “τείχος”, που εκτός από ένα παρωχημένο, ιστορικά, τέχνασμα “φραγής”, αποτελεί και τη μέγιστη προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Επιπλέον, ο έντονος αρνητικός συμβολισμός μίας τέτοιας κατασκευής, εκτός του ότι στιγματίζει ολόκληρη την περιοχή, ακυρώνει στη συνείδηση των ανθρώπων και το πλεονέκτημα της διασυνοριακότητάς της. 
Το blog αυτό έχει στόχο να δηλώσει αντίθεση στο “φράχτη”, τόσο ηθικά όσο και τεχνικά, τόσο στην ιδέα όσο και στην κατασκευή του. Έχει στόχο να υπενθυμίζει ότι ο “φράχτης” μπορεί να ορθωθεί ως “τείχος” υποκρισίας για τους “νόμιμους” και εξευτελισμού για τους “λαθραίους”...


ENGLISH
The blog you are visiting is a way to react to the “fence” the construction of which will start in April 2012, according to the contract signed on 19th January 2012, on the Greek-Turkish land border, in the area of Nea Vyssa, in the regional unit of Evros. The Greek Ministry of Citizen Protection claims that with this “project” the influx of illegal immigrants can be faced. However, a large proportion of the population has already rejected such a construction considering it an inhuman, cruel and mainly ineffective act, a kind of “window-dressing”, since the only thing it ensures is to remove the problem of their influx from other more dangerous “passages”.
Not even a single thinking man who respects certain essential values could ever tolerate the construction of a modern “wall”. Apart from being historically long gone by – actually a “blocking” trick – it represents the utmost offense of the human rights. Moreover, the extremely negative meaning of such a construction, apart from stigmatising an entire area with its population alike, it also deprives them of their advantage of being a cross-border area.
This blog aims to express our opposition to the “fence” both morally and practically, both as a concept and as a construction. It aims to remind us that the “fence” can rise as a “wall” of hypocrisy for the “legal” and as a “wall” of humiliation for the “illegal” ones…


FRANÇAIS
Le blog que vous venez de visiter constitue une forme de réaction à la « clôture » dont la construction commencera d’après le contrat signé le 19 janvier 2012, en avril 2012 à la frontière terrestre gréco-turque, dans la région de Nea Vyssa du département d’Évros. Le Ministère de la protection du citoyen en Grèce estime qu’avec ce « projet » on pourra empêcher l’afflux d’immigrés illégaux. Cependant, la majorité de la société a déjà rejeté une telle construction, la caractérisant comme une œuvre inhumaine, cruelle et, avant tout, inefficace, plutôt une « façade », car on ne fait que déplacer le problème de l’afflux de ces personnes qui choisissent d’autres « passages » beaucoup plus dangereux.
Personne qui est pensant et qui a du respect pour des principes essentiels ne peut tolérer la construction d’un nouveau « mur » qui, à part d’être historiquement dépassé, un artifice de « blocage », il constitue une grande offensive pour les droits de l’homme. En plus, le symbolisme négatif d’une telle construction ne stigmatise pas seulement une région entière mais il supprime aussi à la conscience des citoyens l’avantage de leur caractère transfrontalier.
L’objectif de ce blog est de s’opposer à la « clôture » moralement ainsi que pratiquement, de s’opposer à la conception ainsi qu’à la construction. Son objectif est de rappeler à tous que la « clôture » peut être dressée comme un « mur » d’hypocrisie pour les « légaux » et comme un « mur » d’humiliation pour les « clandestins »…


БЪЛГАРСКИ

Блогът, който посетихте, представлява една от формите на противодействие срещу изграждането на „стена”, чието издигане, съгласно с договора, подписан на 19 януари 2012, трябва да започне от април 2012 в сухоземната част на гръцко-турската граница, в района на Виса, област Еврос. За това свое начинание Министерството за Защита на Гражданите твърди, че ще предотврати проникването на незаконни имигранти. При все това, изграждането на подобно съоръжение се отхвърля от голяма част от гръцкото общество, което го осъжда като нехуманен, варварски и главно, неефективен и формален акт, който само би предизвикал изместването на проблема с нелегалното преминаване на хора, тласкайки ги към други по-рисковани „пътища” за имиграция.
Никой човек, уважаващ основополагащите ценности на демократичното общество, не би могъл да приеме идеята за „стена”, която освен че е един морално остарял политически жест за „преграждане” на свободното движение, представлява и огромна обида към правата на човека. В допълнение, силният негативен символизъм на едно подобно съоръжение не само че слага отпечатък върху целия регион, където ще бъде построено, но и унищожава в съзнанието на местните хора всички плюсове, свързани с трансграничността на неговото местоположение.
Този блог има за цел да заяви непримирост с издигането на „стена”, както в етически, така и в технически план, колкото срещу самата идея, толкова и срещу нейното осъществяване. Бихме желали също да напомним, че една подобна „стена” може да бъде определена като стена-символ на „лицемерието” на „легалните” и на „унижението” на „нелегалните”..